Slider
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (รอบโควตา) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา) 7 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง
IE News
พฤศจิกายน 7, 2021Slideshow / ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (รอบโควตา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 รายละเอียดการสมัคร https://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=120 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://fit.rmuti.ac.th/quota/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098-602-2754 [...] Read more...
พฤศจิกายน 17, 2020Slideshow / ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 1. ดาวน์โหลด! ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศ สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา 1ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/quota 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/quota3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน – 24 ธ.ค. 25632. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 8 ม.ค. 25643. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 9 มกราคม 25644. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/quota4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 25645. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 15 – 29 มกราคา 2564 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,600 2,600 2,500 5,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
พฤศจิกายน 1, 2020Slideshow / ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 1. ดาวน์โหลด! ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศ สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา 1ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/quota 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 1 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/quota3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 25632. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 25633. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 21 พฤศจิกายน 25634. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/quota4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 25 พฤศจิกายน 25635. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,6002,6002,5005,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...