รับตรง-2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบโควตาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64
addmission_64
quota_64
ME News
คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 #รอบรับตรงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รู้ผลภายใน 1 วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี >>>>>https://www.facebook.com/1641636809388336/posts/3094711384080864/?d=n รายละเอียดการสมัคร https://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://fit.rmuti.ac.th/quota/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  098-602-2754 https://apra.skc.rmuti.ac.th/#หมายเหตุสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 2565#สมัครเรียน#รับตรง65#DEK65#TCAS65   [...] Read more...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบโควตาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 รายละเอียดการสมัคร https://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=120 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://fit.rmuti.ac.th/quota/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 098-602-2754เว็บไซต์ : https://apra.skc.rmuti.ac.th/ [...] Read more...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท 1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/admission 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/admission3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ42. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ43. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ44. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/admission4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ45. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ4 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,6002,6002,5005,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 1. ดาวน์โหลด! ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศ สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา 1ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/quota 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/quota3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน – 24 ธ.ค. 25632. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 8 ม.ค. 25643. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 9 มกราคม 25644. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/quota4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 25645. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 15 – 29 มกราคา 2564 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,600 2,600 2,500 5,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 1. ดาวน์โหลด! ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศ สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา 1ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/quota 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 1 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/quota3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 25632. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 25633. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 21 พฤศจิกายน 25634. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/quota4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 25 พฤศจิกายน 25635. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ200200200200รวม 2,600 2,600 2,500 5,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
รางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุดอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมที่ปรึกษา อ.มงคล มีแสง อ.ศรายุทธ พลสีลา ที่สามารถคว้า “รางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุดอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา” ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22/2562 ณ สนาม Chang International Circuit จ.บุรีรัมย์ “คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มุ่งบูรณาการศาสตร์ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม” ผลรางวัลชนะเลิศ รวมทุกประเภท (Top3)ดาวน์โหลด Honda ecoMileage Challenge การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge คือ การแข่งขันบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ด้วยแนวความคิดที่ว่า “พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีค่า และ นับวันมีแต่จะหมดไป” ดังนั้น ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ยานยนต์ ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถชะลอการหมดไปของเชื้อเพลิงบนโลกได้มากเท่านั้น รวมทั้งยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง และด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก และเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ฮอนด้าได้บรรจุความมุ่งมั่นนี้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการ “จุดพลังฝัน” ให้กับ เยาวชนไทยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สร้างสรรค์ยานยนต์ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พยายามอย่างเต็มความสามารถในการประหยัดพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด และทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด” ฮอนด้าจึงได้ทำการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นอย่างจริงจังในประเทศไทย เป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2541 โดยความ ร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้า แข่งขันทุกท่าน ที่จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องความสำคัญของเชื้อเพลิงแต่ละหยด ตลอดจนการได้เรียนรู้ความสำคัญ การทำงานเป็นทีม ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ สิ่งที่ได้รับความสนใจ และ ชื่นชม มากกว่าผลการแข่งขัน การแพ้หรือชนะ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ฮอนด้ามุ่งหวังและ ปลาบปลื้มในฐานะผู้จัดการแข่งขัน [...] Read more...
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่-รอบ-รับตรง-ปีการศึกษา2563ดาวน์โหลด ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้า ระดับ ปวช.ดาวน์โหลด ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้า ระดับ ปวสดาวน์โหลด ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้า ระดับปริญญาตรีดาวน์โหลด [...] Read more...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบโควตา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบโควตาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2/2563 (รอบปัจจุบัน) กิจกรรมสถานที่กำหนดการระบบโควตารอบที่ 21. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. สมัครผ่านสถานศึกษาของผู้สมัครระบบโควตารอบที่ 21.  มทร.อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร2.  http://fit.rmuti.ac.th/quota3.  สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร มายังมทร.อีสาน  วิทยาเขตสกลนครระบบโควตารอบที่ 2ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 ธ.ค. 2562คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)– โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี– คณะทรัพยากรธรรมชาติ17 – 20 ธ.ค. 2562คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)–  โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ –  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี –  คณะทรัพยากรธรรมชาติ21 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกWebsite http://apra.skc.rmuti.ac.thวันที่ 27 ธ.ค. 2562ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา(ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1)ขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่าน Websitehttp://apra.skc.rmuti.ac.thhttp://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registrationชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  วันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค. 2563 1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดรับคุณสมบัติที่รับเข้าศึกษาต่อ– โยธา– เครื่องกล– ช่างไฟฟ้ากำลัง– การบัญชี– ช่างกลโรงงาน– ช่างอิเล็กทรอนิกส์– สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า– หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า สมัครออนไลน์ 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา/โปรแกรมวิชา ที่เปิดรับคุณสมบัติที่รับเข้าศึกษาต่อ– ไฟฟ้า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า– อิเล็กทรอนิกส์– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า– เทคนิคคอมพิวเตอร์– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า– ช่างโยธา– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) (เน้นวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า– ช่างยนต์– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์,เครื่องกล,ยานยนต์– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า– ออกแบบการผลิต– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า– ช่างกลโรงงาน– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า– การบัญชี– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า– การจัดการ– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า– การจัดการธุรกิจค้าปลีก(มีการสอบสัมภาษณ์)– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า– ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า สมัครออนไลน์ 3. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี) สาขา/โปรแกรมวิชา ที่เปิดรับคุณสมบัติที่รับเข้าศึกษาต่อ– บัญชีบัณฑิต– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี– ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – การจัดการ                             – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า – เทคโนโลยีอุตสาหการ– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล,หรือเทียบเท่าตามที่สาขากำหนด– เทคโนโลยีไฟฟ้า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า – เทคโนโลยีเครื่องกล– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร– เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่อมดื่ม(มีการสอบสัมภาษณ์)– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร สมัครออนไลน์ 4. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 3 ปี) สาขา/โปรแกรมวิชา ที่เปิดรับคุณสมบัติที่รับเข้าศึกษาต่อ– วิศวกรรมไฟฟ้า(สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์)– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ช่างเครื่องมือวัด, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ติดตั้งไฟฟ้า หรือเทียบเท่า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า,   ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า – วิศวกรรมเครื่องกล– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า  – วิศวกรรมโยธา(สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์)– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ, เทคโนโลยีขนส่ง, การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า– วิศวกรรมอุตสาหการ– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(สอบวัดแววครู – สัมภาษณ์)– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า  สมัครออนไลน์ 5. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขา/โปรแกรมวิชา ที่เปิดรับคุณสมบัติที่รับเข้าศึกษาต่อ– การจัดการ (บธ.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศศ.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา – วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)(สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม– วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า– วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า– วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)(สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.)(สอบวัดแววครู – สัมภาษณ์)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ – เคมีประยุกต์ (วท.บ.)– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด– วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (อส.บ.)– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า [...] Read more...
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570 [...] Read more...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562ลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า) ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช.  ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส. ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...