E-ShortCourse FIT
E-ShortCourse FIT

E-ShortCourse FIT

หลักสูตร พื้นฐานช่างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) ได้รับความนิยมและถูกติดตั้งเป็นจำนวนมากในบ้านเรือน บ้านเรือนที่สร้างใหม่ส่วนใหญ่ถูกติดตั้งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะโลกที่ร้อนขึ้นและกลไกของการตลาดที่ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศมีราคาถูกลง ดังนั้นอาชีพช่างติ

more...

หลักสูตร การกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distillation)

หลักสูตร Essential oil distillation หรือการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการกลั่นน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหอมระเหย เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบต่างๆ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เทคนิคการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบต่างๆ การปรับปรุ

more...
E-ShortCourse FIT