ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

15 กันยายน 2565 - 4 พฤศจิกายน 2565
08.00 - 16.30

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

 1. สมัครผ่าน ระบบรับสมัครออนไลน์ [คลิกเพื่อสมัคร]
08.00 - 16.30

กรณีสาขาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก (ประกาศผลการคัดเลือก)

 1. สาขาที่ "ไม่สอบสัมภาษณ์/ไม่สอบข้อเขียน"
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - การจัดการโลจีสติกส์
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - เกษตรศาสตร์
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ช่างไฟฟ้าระบบราง
  4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ช่างกลโรงงาน
  5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ช่างโยธา
  6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - อิเล็กทรอนิกส์
  7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
  8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ช่างยนต์
  9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  10. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - สัตวศาสตร์
  11. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - พืชศาสตร์
  12. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ประมง
  13. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
  14. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
  15. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  16. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บช.บ.การบัญชี
  17. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์
  18. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)
  19. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)
  20. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (เทียบโอน)
  21. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (เทียบโอน)
  22. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - อส.บ.ไฟฟ่้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (เทียบโอน)
  23. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (เทียบโอน)
  24. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
  25. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บช.บ.การบัญชี (เทียบโอน)
  26. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.สัตวศาสตร์
  27. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.พืชศาสตร์
  28. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  29. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
  30. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย
  31. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
  32. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์
  33. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.การแพทย์แผนไทย
  34. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.นวัตกรรม้กษตรอินทรีย์
  35. ปริญญาโท (ป.โท) - บธ.ม.บริหารธุรกิจ
  36. ปริญญาโท (ป.โท) - วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
  37. ปริญญาโท (ป.โท) - วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
  38. ปริญญาโท (ป.โท) - วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  39. ปริญญาโท (ป.โท) - วท.ม.การแพทย์แผนไทย
  40. ปริญญาโท (ป.โท) - วท.ม.เทคโนโลยีการประมง
 2. คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) จำนวน 2 รอบ/วัน
 3. รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. (สำหรับผู้สมัครหลังเวลา 14.00 น. ของวันที่ผ่านมา - ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันปัจจุบัน)
 4. รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. (สำหรับผู้สมัครหลังเวลา 09.00 - 14.00 น. ของวันปัจจุบัน)
 5. ประกาศผล เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น. ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์)
 6. ประกาศผลการคัดเลือกผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตรวจสอบผลการคัดเลือกที่เมนู ติดตามสถานะผลการสมัคร
08.00 - 16.30

กรณีสาขาที่มีการสอบ/สอบสัมภาษณ์ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)

 1. สาขาที่มี "การสอบสัมภาษณ์"
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - การบัญชี
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ช่างกลโรงงาน
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ช่างไฟฟ้ากำลัง
  4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ช่างยนต์
  5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ไฟฟ้า
  6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - เทคนิคคิมพิวเตอร์
  7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - การจัดการ
  8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  9. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  10. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)
  11. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  12. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน)
  13. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บธ.บ.การจัดการ
  14. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน)
  15. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - บช.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า (เทียบโอน)
  16. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วท.บ.เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  17. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  18. ปริญญาโท (ป.โท) - วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
 2. สาขาที่มี "สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์"
  1. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
  2. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน)
  3. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
  4. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)
  5. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  6. ปริญญาตรี (ป.ตรี) - คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 4. สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
 5. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565