นายณัฐพงศ์  ชัยภักดี

 

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นายณัฐพงศ์                                                          นามสกุล   ชัยภักดี

สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                โปรแกรมวิชา/หลักสูตร  วิทยาศาสตร์/เคมีประยุกต์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554-2560 ปร.ด. เคมีอินทรีย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550-2554 วท.บ. เคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

– 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
1.  Chaipukdee N, Kanokmedhakul S, Lekphrom R, Kanokmedhakul K. Two new flavanonols from the bark of Akschindlium godefroyanum. Nat Prod Res. 2014; 28(3): 191-5. 2557 แหล่งทุน  :   โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน  :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักพิมพ์  :   Taylor & Francis

วารสาร  :   Natural Product Research

2.  Chambers RK, Chaipukdee N, Thaima T, Kanokmedhakul K, Pyne SG. Synthesis of α-Propargylglycinates using the Borono-Mannich Reaction with Pinacol Allenylboronate and Potassium Allenyltrifluoroborate. Eur J Org Chem. 2016; 2016(22): 3765-72. 2559 แหล่งทุน  :   โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน  :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  University of Wollongong

สำนักพิมพ์  :  Wiley-VCH

วารสาร  :   European Journal of Organic Chemistry

3. Chaipukdee N, Kanokmedhakul K, Kanokmedhakul S, Lekphrom R, Pyne SG. Two new bioactive iridoids from Rothmannia wittii. Fitoterapia. 2016; 113: 97-101. 2559 แหล่งทุน  :   โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน  :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  University of Wollongong

สำนักพิมพ์  :  Elsevier

วารสาร  :   Fitoterapia

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสกลนคร 2560 10,000 บาท

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  1. เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  (Natural Products Chemistry)
  2.   เคมีอินทรีย์สังเคราะห์  (Synthetic Organic Chemistry)

 

Permanent link to this article: https://203.158.205.12/sm/?page_id=130