ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์อาชีวศึกษา (VEQA)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์อาชีวศึกษา (VEQA Online)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร