ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับสมัครนักศึกษา

นายอภิเดช ดอนอ่อนเบ้า

หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกี่ยวกับ: กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร ประกาศผลสมัคร

  • Phone #: 09-8691-1989
  • LINE ID #: -
  • Facebook ID #: -

การใช้งานระบบรับสมัคร

นายรวี ภูบุญมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เกี่ยวกับ: ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ปัญหาการสมัคร การใช้งานโปรแกรมสมัคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ติดต่อสอบถาม

นางสาวรัศนิยา กานนท์

หัวหน้างานบริการการศึกษา

เกี่ยวกับ: สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ติดต่อสอบถาม

นางปุณญิสา เสนาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับ: สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ จำนวนรับ

  • Phone #: 09-3323-7857
  • LINE ID #: -
  • Facebook ID #: -

ติดต่อสอบถาม

นายวิทยา ลีทอง

นักวิชาการศึกษา

เกี่ยวกับ: สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ จำนวนรับ ขั้นตอนการรับสมัคร

  • Phone #: 09-0892-4519
  • LINE ID #: -
  • Facebook ID #: -