เคมีประยุกต์

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 31032 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปกติ 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
– เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
– ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=114