วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษา
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 31042 สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ ปกติ 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=173