วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มุ่งให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่บัณฑิต

ส่งเสริมและรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพและคุณธรรม การพัฒนา การประยุกต์

และการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่สังคม

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=31