สำหรับนักศึกษา

# ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร
1 RA01 – คำร้องทั่วไป
2 RA02 – คำร้องขอหนังสือรับรอง
3 RA03 – คำร้องขอบัตรประจำตัวนักศึกษา
4 RA04 – คำร้องขอลาพักการศึกษา-รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
5 RA05 – คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
6 RA06 – คำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ
7 RA07-0 – คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
8 RA08 – คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
9 RA09 – คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน
10 RA10 – คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาในคณะ-ย้ายเวลาเรียน
11 RA11 – คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
12 RA11-1 – คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
13 RA13 – คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
14 RA14 – คำร้องขอลงทะเบียนเทียบรายวิชา
15 RA15 – คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่า-หน่วยกิตที่กำหนด
16 RA16 – คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
17 RA17 – คำร้องขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
18 RA18-คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา-ภายหลังสำเร็จการศึกษา
19 RA19 – หนังสือมอบอำนวจรับเอกสารทางการศึกษาแทน
20 RA20 – ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
21 คำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=48