บุคลากร

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
ตำแหน่ง:  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์
การแพทย์
คุณวุฒิ: ปร.ด.ฟิสิกส์, วท.ม.การสอนฟิสิกส์, ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน, วท.บ.ฟิสิกส์
 ชื่อ – นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล นงนุช
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: วิทยาศาสตร์/เคมีประยุกต์
 คุณวุฒิ: ปร.ด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, กศ.ม วิทยาศาสตร์ศึกษา, วท.บ เคมี
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารบย์ ดร.พิเชษฐ เทบำรุง
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: เคมีประยกต์  
คุณวุฒิ:
  ปร.ด.วิจัยหลักสูตรและการสอน, วท.ม.เคมีศึกษา, ค.บ.เคมี
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์วีระ พันธนานุวงศ์
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: คณิตศาสตร์ประยุกต์
คุณวุฒิ: 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ชัชฎา หล้าวงษ์
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  คณิตศาสตร์ประยุกต์
คุณวุฒิ:
  วท.ม.คณิตศาสตร์, วท.บ.คณิตศาสตร์
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์นเรศ รัตนพรหมรินทร์
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  คณิตศาสตร์ประยุกต์
 คุณวุฒิ:  วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์, วท.บ.คณิตศาสตร์
 ชื่อ – นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ไชยเชษฐ์
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิทยาศาสตร์
 คุณวุฒิ:  ปร.ด.ฟิสิกส์, วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์, วท.บ.ฟิสิกส์
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์พนิดา ใครลามเมา
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  คณิตศาสตร์ประยุกต์
คุณวุฒิ: 
วท.ม.สถิติประยุกต์, วท.บ.คณิตศาสตร์
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ ดร.ปาลิตา ชาระ
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  เคมีประยุกต์
 คุณวุฒิ:  ปร.ด.เคมี, มท.ม.เคมี, วท.บ.เคมี
  ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ ดร.โศภิษฐ์ เชื้อค้าช้าง
  ตำแหน่ง:  อาจารย์
  ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  เคมีประยุกต์
  คุณวุฒิ:  วท.ด.เคมี, วท.ม.เคมี, วท.บ.เคมี
  ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์กิตติศักดิ์ อำนวยการ
  ตำแหน่ง:  อาจารย์
  ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: คณิตศาสตร์ประยุกต์
  คุณวุฒิ: วท.ม.คณิตศาสตร์, วท.บ.คณิตศาสตร์
  ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์สำเนียง ลุนพัฒน์
  ตำแหน่ง:  อาจารย์
  ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์
  คุณวุฒิ: วท.ม.ฟิสิกส์, วท.บ.ฟิสิกส์
 ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ศรัญญู ชัยวิเชียร
 ตำแหน่ง:  อาจารย์
 ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
คุณวุฒิ: 
วท.ด.วัสดุศาสตร์, บท.ม.วัสดุศาสตร์, วท.บ.ฟิสิกส์
  ชื่อ – นามสกุล:   นายเรืองชัย ตาแสง
  ตำแหน่ง:  อาจารย์
  ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  เคมีประยุกต์
  คุณวุฒิ: ปร.ด.เคมี, วท.ม.เคมี, วท.บ.เคมี
  ชื่อ – นามสกุล:   นายพุทธชาติ ทองโคตร
  ตำแหน่ง:  อาจารย์
  ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิทยาศาสตร์
  คุณวุฒิ: วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา, วท.บ.ประมง
  ชื่อ – นามสกุล:   นางสาวสุดาพรรณ อาจกล้า
  ตำแหน่ง:  อาจารย์
  ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  คณิตศาสตร์
 คุณวุฒิ: ปร.ด.สถิติประยุกต์, วท.ม.การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, วท.บ.คณิตศาสตร์

 

Permanent link to this article: https://203.158.205.12/sm/?page_id=36