นายเรืองชัย   ตาแสง

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:  นายเรืองชัย                                                      นามสกุล : ตาแสง

สังกัดสาขา:  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                โปรแกรมวิชา/หลักสูตร  : เคมีประยุกต์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2558 ปร.ด. (เคมี)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554 วท.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552 วท.บ. (เคมี)

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
Hadsadee, S., Rattanawan, R., Tarsang, R., Kungwan, N., Jungsuttiwong, S., Push-Pull N-Annulated Perylene-Based Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells: Theoretical Property Tuning by DFT/TDDFT, ChemistrySelect, 2017, 2, 9829–9837. 2560

สำนักพิมพ์: Wiley
วารสาร: ChemistrySelect

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสกลนคร โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนการวิชาเคมี 2561 10,000

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  –

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=151