นายศรัญญู   ชัยวิเชียร

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นายศรัญญู                                                            นามสกุล ชัยวิเชียร

สังกัดสาขา: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 โปรแกรมวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549-2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553-2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-2559 วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
1. โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ใช้สัตว์เป็นสิ่งตัวอย่างในการทดลอง มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการดำรงตำแหน่งสายวิชาการ ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส.ค. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการดำรงตำแหน่งสายวิชาการ ธ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
Synthesis and characterization of TiO2 nanotubes for solar-hydrogen production 2018 Naresuan University Journal of Science and Technology
The investigation of the impact of Double-anodization on the performance of TiO2 nanotubes for dye-sensitized solar cells 2018 Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University

 

5) บริการวิชาการ

 –

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  1.   Material Science 2. Nano technology 3. Solid state physics                                            

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=135