อาจารย์พัชรี ครองกิจศิริ

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นางพัชรี                                                                นามสกุล ครองกิจศิริ

สังกัดสาขา: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 โปรแกรมวิชา/หลักสูตร อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ม.อุบลราชธานี 2553 ปร.ด. ฟิสิกส์
ปริญญาโท ม.เชียงใหม่ 2543 วท.ม. การสอนฟิสิกส์
ปริญญาโท ม.ขอนแก่น 2539 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี ม.สงขานครินทร์ 2535 วท.บ. ฟิสิกส์

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
ไฟฟ้าสถิตย์และไฟฟ้ากระแสตรง 2560
แม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ 2561

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
การใช้สาร i-ba ในการกำจัดศัตรูข้าวและหอยเชอรี่ (หัวหน้าโครงการ) 2561 10,000

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ_

  1. Nanotechnology, Renewable energy, Solid slate physics, Electromagnetic, Mechanics

 

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=244