นางสาวสุดาพรรณ  อาจกล้า

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นางสาวสุดาพรรณ                                             นามสกุล  :  อาจกล้า

สังกัดสาขา: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 โปรแกรมวิชา/หลักสูตร : คณิตศาสตร์                       .


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
วท.บ. ม.ขอนแก่น 2540-2543 คณิตศาสตร์
ปร.ด. ม.ขอนแก่น 2544-2546 สถิติประยุกต์
วท.ม. ม.บูรพา 2552-2558 การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
1) โครงการปรับปรุงรายวิชาชีพเฉพาะกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
2) โครงการจริยธรรมในมนุษย์ เพื่อการวิจัย 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3) โครงการ การเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
4) โครงการ เขียนตำรา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
1) การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2558 20,000
2) การเลือกใช้สถิติ เพื่อการบูรณาการในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม 2561 20,000

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

1) สถิติศาสตร์

2) โปรแกรมทางด้านสถิติ

3) การใช้สถิติในงานวิจัย

 

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=155