นางกอบกุล นงนุช 

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นางกอบกุล                                                           นามสกุล นงนุช

สังกัดสาขา: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 โปรแกรมวิชา/หลักสูตร วิทยาศาสตร์/เคมีประยุกต์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา 2550-2554 ปร.ด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544-2547 กศ.ม วิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 2537-2541 วท.บ เคมี

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
การดำเนินแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็นสิ่งตัวอย่างในการทดลอง มิ.ย 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Biochemical response of fish to oil spills and other marine pollutants Nov. 2008 Asia Pacific Economic Cooperation(APEC) and Korea Ocean Research & Development Institute (KORDI)

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
The efficiency of PAH Metabolites Fluorescene Intensity Measurement to Study PAHs Contamination. 2012 Environment and Natural Resources Research. 2(2), 32-37.
The efficiency of seasonal variation and lipid content on polychlorinated biphenyls and organochlorine accumulation in Spot Barb. 2014 Environment and Natural Resources. 12(2), 1-6.
Alternative Bio-Pesticide for Golden Apples Snail. 2014 Journal of Science and Technology. 23(1), 1-4.

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
การใช้สาร i-ba ในการกำจัดศัตรูข้าวและหอยเชอรี่ (หัวหน้าโครงการ) 2561 10,000

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ_

  1. การใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวชี้วัดในสิ่งแวดล้อม (Biomarker)

 

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=138