นายพิเชษฐ เทบำรุง

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายพิเชษฐ                                                          นามสกุล : เทบำรุง

สังกัดสาขา : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               โปรแกรมวิชา : เคมีประยกต์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ป.เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2557 ปร.ด. (วิจัยหลักสูตรและการสอน)
ป.โท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547 วท.ม. (เคมีศึกษา)
ป.ตรี สถาบันราชภัฏสกลนคร 2540 ค.บ. (เคมี)

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
งานวิจัย
 1. เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก 2553 วช.
 2. สารสกัดจากเห็ดพิษในการกำจัดศัตรูพืช 2554 วช.
 3. สารสกัดจากฝักคูนในการกำจัดหอยเชอรี่ 2555 สกอ.
ตำรา
1. เคมีเบื้องต้น 2560
2. คู่มือปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (ฉบับปรับปรังครั้งที่ 2) 2560
เอกสารประกอบการสอน
1. เคมีพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 2559

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
1. โครงการ ความปลอดภัยในการสารเคมีในชีวิตประจำวัน 2560

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=144