นายภาณุวัฒน์  ไชยเชษฐ์

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ :  ผศ.ภาณุวัฒน์                                                       นามสกุล  : ไชยเชษฐ์

สังกัดสาขา : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 โปรแกรมวิชา  : วิทยาศาสตร์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538-2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543-2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2555-2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
1. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 1 9 ธันวาคม 2553   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2015 12 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 Management System Certification Institute (Thailand)

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
1. Detection of pesticide residues in vegetables and fruits using piezoelectric crystal Biosensor 2014 Advanced Materials Research
2. DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES OF NATURAL WATERS IN SAKON NAKHON PROVINCE BY USING PIEZOELECTRIC SENSORS 2015 Journal of Materials Science and Applied Energy
3. Theoretical Calculation of the Optical Properties of Dielectric Material @ Noble Metal Core-Shell Composite Nanoparticles. 2017 Indian Journal of Science and Technology

 

5) บริการวิชาการ

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  1. การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง
  2. การสังเคราะห์และการประยุกย์ใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก 

 

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=148