นายนเรศ รัตนพรมรินทร์

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นาย นเรศ                                               นามสกุล รัตนพรมรินทร์

สังกัดสาขา:                                                 โปรแกรมวิชา/หลักสูตร

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง 2541-2544 วทบ คณิตศาสตร์
ปริญญาโท ม เชียงใหม่ 2546-2549 วทม คณิตศาสตร์ประยุกต์

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
การบรรยายพิเศษ stability of nonlinesr dynamical system and application 11/2559 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ม ขอนแก่น
ศึกษาดูงานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยกต์ 08/2560 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การบรรยายพิเศษ optimization of nonlinear dynamic system and applications 10/2560 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ม ขอนแก่น

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่มหาวิทยาลัย 2553
เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มุงส่ความเป็นเลิศ 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2560

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  1. คณิตศาสตร์

 

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?page_id=141