การรับเข้าศึกษา

# หลักสูตร แผนการเรียนคุณสมบัติผู้สมัครช่องทางการสมัคร
1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 ปี1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. เป็นผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.ระบบโควตา สมัครผ่านสถานศึกษา
2. ระบบรับตรง สมัครผ่านระบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง


2 สาขาวิชาโยธา 3 ปี1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 

2. เป็นผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.ระบบโควตา สมัครผ่านสถานศึกษา
2. ระบบรับตรง สมัครผ่านระบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง


3สาขาวิชาเครื่องกล 3 ปี1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 

2. เป็นผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.ระบบโควตา สมัครผ่านสถานศึกษา
2. ระบบรับตรง สมัครผ่านระบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง


4สาขาวิชาการบัญชี 3 ปี1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 

2. เป็นผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.ระบบโควตา สมัครผ่านสถานศึกษา
2. ระบบรับตรง สมัครผ่านระบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง


Translate »