ประวัติการก่อตั้ง

เมื่อปี  พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการทดลองเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  โดยขอใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2551)

จากนั้นเมื่อ  ปี พ.ศ. 2553  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีมติเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2553)  ภาคปกติ  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่  27 มีนาคม  2559

ต่อมา เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาในหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เปิดดำเนินการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงได้ขอเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการโดยการเพิ่มส่วนงานในสำนักงานคณบดีอีกหนึ่งฝ่ายคือ  ฝ่ายโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็น  ฝ่ายโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  จากนั้นได้รับการรับรองหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2553)  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  ตามหนังสือที่  ศธ0606/2543  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2556  ลงนามโดย ท่านชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และเปิดทำการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 2  หลักสูตร  4  สาขาวิชา  ได้แก่สาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเครื่องกล  และสาขาวิชาการบัญชี

Translate »