บุคลากรเจ้าหน้าที่

นางสาวสุจันทรา สิทธิ์นะศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานธุรการประจำโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Translate »