ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนน พังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-772391 โทรสาร 042-772392
Website: www.satit.fit.rmuti.ac.th

Translate »