กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

#ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิที่ได้รับ แผนการเรียน เวลาเรียน ค่าธรรมเนียม
1สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 3 ปีภาคปกติ
2สาขาวิชาโยธาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (โยธา) 3 ปีภาคปกติ
3สาขาวิชาเครื่องกลประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เครื่องกล)3 ปีภาคปกติ

Translate »