คณาจารย์

อาจารย์เกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร
อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สำเร็จการศึกษา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง)
E-mail:
Tel:

อาจารย์ศรีประภา ไพเรืองโสม
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สำเร็จการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.คณิตศาสตร์)
E-mail:
Tel:

อาจารย์วลัยพร เขียวโฮม
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สำเร็จการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
E-mail:
Tel:

อาจารย์วิษณุ ฟองอ่อน
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์
สำเร็จการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ)
E-mail:
Tel:

อาจารย์ลัดดา ใจสว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
สำเร็จการศึกษา: บัญชีบัณฑิต (บช.บ.บัญชี)
E-mail:
Tel:

อาจารย์ทิพวรรณ เสียงเลิศ
อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สำเร็จการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า)
E-mail:
Tel:

Translate »