กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณาจารย์หลักสูตรวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์สำเนียง ลุนพัฒน์ อาจารย์ ดร.ศรัญญู ชัยวิเชียร และอาจารย์ ดร.จิตรา สุทธิวิงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน และขั้นตอนการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานหลักสูตร

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?p=385

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.