คณะอุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี มอบประกาศเกียติคุณ สิ่งประดิษฐ์ “ระบบควบคุมกังหันน้ำบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้เทคนิค MPPT”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

นักศึกษาจิตอาสาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า

นักศึกษาจิตอาสา สาขา […]

แสดงความยินดี อาจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

#คณะอุตสาหกรรมและเทค […]