ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา สมสัย

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : ไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.วีระ ธันยาภิรักษ์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : ไฟฟ้า

อาจารย์เจษฎา พรหมเกษ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : ไฟฟ้า

อาจารย์รักษ์ สกุลพงษ์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : ไฟฟ้า