อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์