ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์อาภาพล มหาวีระ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์มีชัย แจ่มใส
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์นายภานุมาศ แสนพวง
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจริญ คุ้มบุญ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์เมธา ทัศคร
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์เจษฎา พรหมเกษ
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: ไฟฟ้า

อาจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์โชคทวี นนท์ไพวัลย์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.พิชัย อยู่เปล่า
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร:
วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระพงศ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์มติ นรารมย์
อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์จีรภา เพลาวัน
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์อุรา คล่องแคล่ว
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์วิชัย ครองกิจศิริ
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์สุขุม จุฬาจตุรศิระรัตน์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์สมเกียรติ์ มะลิพันธ์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์วีระชัย จรบุรมย์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์สุวัลยา ศิริศิลป์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์นราวิทย์ กิจเจริญ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์นภณัฐ รัตนกร
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์อัษฏาวุธ เพชรพรรณ
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์