ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจริญ คุ้มบุญ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ครองกิจศิริ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์มีชัย แจ่มใส

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์อุรา คล่องแคล่ว

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์จีรภา เพลาวัน

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ .สมเกียรติ์ มะลิพันธ์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์