ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า)