ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา

คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญ
– ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมเหรียญเงิน)
– วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
– ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
– วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
– วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
– Cert. Vocational Training, JICA
– Cert. Small Hydropower. IIT Roorkee