อาจารย์ชุติพล มหาวีระ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ หายักวงษ์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระพงศ์ ศรีวิชัย

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.พิชัย อยู่เปล่า

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์โชคทวี นนท์ไพวัลย์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า