อาจารย์ชุติพล มหาวีระ

คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญ:
– วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
– วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ หายักวงษ์

คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญ:
– ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
– วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
– ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
– วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
– กำลังศึกษาต่อระดับปรอญญาเอก

อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์

คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญ:
– อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
– วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคุม
– กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระพงศ์ ศรีวิชัย

คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญ:
– วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
– วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
– ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร.พิชัย อยู่เปล่า
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร:
วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์โชคทวี นนท์ไพวัลย์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมไฟฟ้า