อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์สุวัลยา ศิริศิลป์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์นราวิทย์ กิจเจริญ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์วีระชัย จรบุรมย์

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์นภณัฐ รัตนกร

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์อัษฏาวุธ เพชรพรรณ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา บุญมีวิเศษ

อาจารย์สังกัดหลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์