อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์สุวัลยา ศิริศิลป์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์นราวิทย์ กิจเจริญ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์วีระชัย จรบุรมย์
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์นภณัฐ รัตนกร
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์อัษฏาวุธ เพชรพรรณ
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา บุญมีวิเศษ
ประจำโปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์