หลักสูตรที่เปิดสอน

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1. อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ
2. อาจารย์อรรถพล ไชยรา
3. อาจารย์อภิชาต แสนรัษฎากร
2 สาขาวิชาช่างยนต์ 1. อาจารย์ศรายุทธ พลสีลา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรทูล ไชยวงศา
3. อาจารย์มงคล มีแสง
ลำดับ ชื่อสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร หงษ์กง
2. อาจารย์คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง
3. อาจารย์เขตพงศ์ อินทรชัยศรี
4. อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง
5. อาจารย์วัชรายุทธ ลำดวน