หลักสูตรที่เปิดสอน

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 1. อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ
2. อาจารย์ศรายุทธ พลสีลา
3. อาจารย์มงคล มีแสง
ลำดับ ชื่อสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร หงษ์กง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง
3. อาจารย์คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง
4. อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง
5. อาจารย์วัชรายุทธ ลำดวน
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 1. อาจารย์ ณรงค์  หูชัยภูมิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอสถ  คนซื่อ
3. อาจารย์ ดร.สุริยา  โชคเพิ่มพูน
ลำดับ ชื่อสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์  ทองแดง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์
3. อาจารย์สุรเชรษฐ์  สีชำนาญ