หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์ณรงค์  หูชัยภูมิ
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร:   เทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  มงคลวัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  เทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอสถ คนซื่อ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:   เทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  เทคโนโลยีเครื่องกล
 ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุริยา  โชคเพิ่มพูน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  เทคโนโลยีเครื่องกล