หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างยนต์)

ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง:  ประธานหลักสูตรช่างยนต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  ช่างยนต์
ชื่อ-นามสกุล:  อาจารย์อมร  ดอนเมือง
ตำแหน่ง:  
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
ช่างยนต์
  ชื่อ-นามสกุล:  อาจารย์มงคล มีแสง
ตำแหน่ง:  
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์ศรายุทธ พลสีรา
ตำแหน่ง:  อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อ-นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจตน์  ทองแดง
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์ ดร.เขตพงศ์  อินทรชัยศรี
ตำแหน่ง:  อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรทูล ไชยวงศา
ตำแหน่ง:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล