ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  หงษ์กง

อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์อมร  ดอนเมือง

อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.คุณานนต์  ศักดิ์กำปัง

อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์วัชรายุทธ  ลำดวน

อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง

อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์เขตพงศ์ อินทรชัยศรี

อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล