ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

เดิมชื่อว่า คณะวิชาเครื่องกล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ-หัวหน้าองค์กร สังกัดวิทยาเขตสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี พ.ศ.2541 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างยนต์, ปี พ.ศ.2543 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างยนต์ และในปี พ.ศ.2547 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548” ได้มีผลบังคับใช้ทำให้ คณะวิชาเครื่องกล ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานมาเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กร ซึ่งเป็นสาขาวิชาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งการบริหารงานเป็น 3 โปรแกรมวิชา เปิดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างยนต์ และในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)

มีคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกล

วิสัยทัศน์ (Vision)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการศึกษา พัฒนากำลังคน นักปฏิบัติการ ให้มีความชำนาญด้านวิชาชีพเครื่องกลและเทคโนโลยี ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมุ่งให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลแก่บัณฑิตส่งเสริมและรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนา ประยุกต์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกล และทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่สังคม