สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคมในประชาคมอาเซียน

 

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ

 

คณะแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง

 

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
 3. บริการทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

 

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
 3. บริการทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน