1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นายจรัญ                                                  นามสกุล: มงคลวัย

สังกัดสาขา: วิชาวิศวกรรมเครื่องกล              โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีเครื่องกล

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534 วทบ. เกษตรกลวิธาน
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
Training Program for Automation System Robotics,
Sensorics, Pneumatics, Automation Labs.
 – RMUTI
Seminar on Solar Drying Technology.  –  –
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  –  –
อบรมผู้ประมาณคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การศึกษาผิวลูกกระเทาะข้าวเปลือกที่มีผลต่อการกระเทาะเปลือกข้าวหอมทอง (ข้าวนึ่ง) 2551  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
การศึกษาความเร็วเชิงเส้นและมุกเอียงถาดรับข้าวหักที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคัดแยกขนาดข้าวหอมทอง (ข้าวนึ่ง) 2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
พัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
แบบใช้เกลียวอัด
2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การศึกษาพัฒนากระบวนการ การแปรสภาพ
การผลิตข้าวหอมทอง
2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดแยกในการคัดแยกข้าวกล้อง-ข้าวเปลือกหอมทอง 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เครื่องโรยดินและหยดเมล็ดข้าวใส่ถาดเพราะชำต้นกล้า
สำหรับนาโยน
2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เครื่องเกี่ยวข้าวมัดฟ่อน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 

 5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องคัดขนาดข้าวฮางสู่ชุมชน 2556 30,000

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน พ.ศ. หน่วยงาน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ สำหรับอบข้าวเปลือกแบบถังทรงกระบอกหมุนที่ใช้น้ำมันเก่าเป็นเชื่อเพลิง อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9295 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

 

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ