1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:นายโอสถ                                                 นามสกุล:คนซื่อ

สังกัดสาขา:วิชาวิศวกรรมเครื่องกล               โปรแกรมวิชา/หลักสูตร:อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
วศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548-2551 วิศวกรรมเครื่องกล

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
PREs อาวุโส  – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Shaft Alignment in Rotating Machinery  – บิตเทรนนิ่ง
การตรวจสอบเครน  – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ออกแบบระดับเพลิงด้วยน้ำ  – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การออกแบบลดความชื้นอากาศ  – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การบำรุงรักษามืออาชีพ  – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การตรวจหม้อน้ำขนาดเล็ก  – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การศึกษาเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 2548 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เครื่องแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อผลิตข้าวหอมทองเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสกลนคร 2548 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนารถพลังงานลมอัด 2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เครื่องแปรรูปข้าวเม่า เป็นสินค้า1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Study on the Liquid Cooling System with Thermoelectric for Personal Computer 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
ศึกษาการนำไอเสียกลับมาเผาไหม้เพื่อประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวัดขนาดเล็ก 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
การศึกษาผลิตผลการเรียนการสอน วิชาการทำความเย็นและปรับอากาศ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กรณีศึกษา: ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
Enhancement of the Forced Convective Heat Transfer on Mini Pin Fin Heat Sinks with Micro Spiral Fins 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การศึกษาลดต้นทุนเชื้อเพลิงของเกษตรโดยใช้น้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้แล้ว 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศึกษาการประหยัดเชื่อเพลิงและสมรรถนะปรับอากาศเสริมสำหรับยานพาหนะที่ใช้แก๊ส LPG 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนขอหอน้ำล่อเย็นแบบผสม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Experimental of the Forced Convective Heat Transfer on Mini Pin Fin Heat Sinks with Micro Spiral Fins 2017 Journals; Heat and Mass Transfer Springer Verlag Germany

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
1.  Shaft alignment  – – 
2.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  –  –

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน พ.ศ. หน่วยงาน
ระบบระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)
ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก
25 มี.ค. 2557 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
น้ำมันดีเซลผสมต้นทุนต่ำ 8 มี.ค. 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันหล่อลื่น 22 ก.ย.2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน มีผลบังคับใช้
(วัน เดือน ปี)
ภก.20738 ภาคีวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกรรม 22 กุมภาพันธ์ 2558

 

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

– ทำความเย็นระบบปรับอากาศ การถ่ายโอนความร้อน พลังงานทดแทน