1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:นายณรงค์                                                นามสกุล:หูชัยภูมิ

สังกัดสาขา:วิชาวิศวกรรมเครื่องกล               โปรแกรมวิชา/หลักสูตร:เทคโนโลยีเครื่องกล

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี มทร.วข.ขอนแก่น 2539 – 2541 คอบ.เครื่องกล
 ปริญญาโท ม.ราชภัฎสกลนคร 2542 – 2544 คม.บริหารการศึกษา
 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 – 2546 วศ.ม.เครื่องกล

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลระดับ1 7-9 มิ.ย.60 กรมพัฒนาฝีมีแรงกระทรวงแรงงาน

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การศึกษาความความเป็นไปได้ในการติดตั้งก๊าชสำหรับ
ชุมชน (บ้านนาเชือก)
2555 สำนักงานบริหรโครงการวิจัยในอุดมศึกษาฯ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเตรียมผลิตอาหารสำหรับโคนม
แบบมีสามร่วมฯ
2554 เครือข่ายบริหารการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าชชีวภาพสำหรับครัวเรือน 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตา 2559 งบประมาณรายจ่าย

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พี่สอนน้อง ปี พ.ศ. 2555 2555 25,000
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบการผลิตก๊าชชีวภาพ 2555 35,000
โครงการบริการวิชาการพัฒนาความรู้แกประชาชน เรื่อง เครื่องยนต์เล็กฯ 2555 174,500
โครงการบริการวิชาการ เรื่องพี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมสู่สายวิศวกรรมศาสตร์ 2556 42,000
โครงการบริการวิชาการให้บริการวิชาการเคลื่อนที่ 2558 20,000
โครงการบริการวิชาการให้บริการวิชาการเคลื่อนที่ 2557 100,000
โครงการบริการวิชาการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องเทคนิคการฟื้นฟูฯ 2558 124,600
โครงการบริการวิชาการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องเทคนิคการฟื้นฟูฯ 2557 147,600
โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ NGV และ LPG 2559 151,600
โครงการบริการวิชาการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เครื่องจักรกลการเกษตร 2556 140,800
โครงการบริการวิชาการบริการตามแนวทางพระราชดำริฯ 2558 30,000
โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ NGV และ LPG 2559 151,600
โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เรื่อง การฟื้นฟูการบริหารจัดการเครื่องจักกลการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2560 70,000

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน พ.ศ. หน่วยงาน
เครื่องอัดอาหารหยาบ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน มีผลบังคับใช้
(วัน เดือน ปี)
ภก. 20739 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว) สภาวิศวกร 2563

 

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

         – การซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่