โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ ( Hands on ) ที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การคำนวณ และตัวเลข ในระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands on) ที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การคำนวณ และตัวเลข ระดับปริญญาตรี โดยใช้รูปแบบ STEM ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียนอัฉริยะ (สัมมนา 2) อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การคำนวณ และตัวเลข ระดับปริญญาตรี และเพิ่มสมรรถนะด้านการคำนวณ และตัวเลข ในเชิงการประยุกต์นำไปใช้

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?p=352

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.