1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:นายบัญชา                                                นามสกุล: ล้ำเลิศ

สังกัดสาขา:วิชาวิศวกรรมเครื่องกล               โปรแกรมวิชา/หลักสูตร:ช่างยนต์

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2548-2550 อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสารคาม 2554-2556 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
ฝึกอบรมครูผู้สอนการขนส่งระบบรางรถไฟ    ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระบบรางหลิ่วโจว ประเทศจีน 2-31 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระบบรางหลิ่วโจว
ประเทศจีน
ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 7-9 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น
ฝึกอบรมสัมมนาช่างยนต์ 2560 สู่ช่างซ่อมมืออาชีพ 18 มิถุนายน 2560 บริษัท Castrol ณ จังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 12-14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
จัดงาน ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในหม้อน้ำรถยนต์สำหรับอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูง 19-20 มีนาคม 2558 ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ครั้งที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่
Rotary Dryer of Paddy Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Vales (CLOHP/CV) Heat Exchanger January 2015 Australian Journal of Basic and applied Sciences, 9(1) January 2015, Pages: 218-223.
ผลของการอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูง วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่9
การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ด้วยเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน 13-14 มีนาคม 2557 ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ครั้งที่ 13 จ.จันทบุรี
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดขว้างสำหรับกระบวนการอบแห้งน้ำตาลกรวดที่ใช้น้ำมันเครื่องเก่าเป็นเชื้อเพลิง 13-14 มีนาคม 2557 ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ครั้งที่ 13 จ.จันทบุรี
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน 12-13 กันยายน 2556 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สารคามวิจัย ครั้งที่9 อ.เมือง จ. มหาสารคาม
การพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงร่วมระหว่าง LPG กับน้ำมันไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล 29 เม.ย.-1 พ.ค. 2552 การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลของความดันที่มีผลต่อการแยกชั้นกรีเซอรีน
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
30-31 มีนาคม 2558 การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15 จ.สุราษฎร์ธานี
การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยระดับอุตสาหกรรม 30-31 มีนาคม 2558 การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15 จ.สุราษฎร์ธานี

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
โครงการพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อเกษตรกร  –  –
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนเรื่อง ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเครื่องจักรการเกษตร  –  –
โครงการพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อเกษตรกร  –  –
โครงการพัฒนาความรู้แก่ประชาชนเรื่อง ตรวจสภาพยานยนต์ก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
ในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
2559 50,000
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่แก่ผู้สนใจทั่วไป เรื่องการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ NGV 2560  –
โครงการตรวจสภาพยานยนต์ก่อนใช้งาน Fix It Center 2560 70,000

 

 6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน มีผลบังคับใช้
(วัน เดือน ปี)
1-1159-60 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรถยนต์ ระดับ 1 กรมฝีมือแรงงาน 22 กันยายน 2560
1-1088-60 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 กรมฝีมือแรงงาน 21 สิงหาคม 2560

 

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ   

– วิศรรมยานยนต์ และเทคนิคยานยนต์

– เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

– พลังทดแทน