1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นายสุริยา                                               นามสกุล: โชคเพิ่มพูน

สังกัดสาขา: วิชาวิศวกรรมเครื่องกล             โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่เข้า-สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546-2549 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550-2553 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553-2557 วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร (เดือน/ปี) หน่วยงานที่จัดงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 25-27 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 28-29 พฤษภาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:208 ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตสกลนคร 1 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารงานคลังและวัสดุ 6-7 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 13-14 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
Heat Transfer and Fluid Flow Behavior of Air in Square Duct Heat Exchanger Inserted with V-downstream Winglet Turbulators 2558 KKU Res.j. 2015; 20(4)
พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี 2558 วารสารวิชาชีพเทพสตรี I-TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 มกราคม-มิถุนายน 2558
พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล 2558 วารสารวิชาชีพเทพสตรี I-TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
การวิเคราะห์ทางความร้อนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดไส้แผ่นกั้นการไหลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 2559 วารสารวิชาชีพเทพสตรี I-TECH ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบและลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นเกลียว 2559 ENGINEERING TRANSACTIONS, VOL. 19, NO.1 (40) JAN-JUN 2016
Experimental Study of Thermal Performance Enhancement in Square Duct Heat Exchanger Using Winglet Pairs Turbulators  – การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6
สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงาน
และแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก
 – การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่5
ระยะพิตต์ที่เหมาะสมของวงแหวนรูปข้าวหลามตัดวางเอียง
ภายในท่อแลกเปลี่ยนที่สมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
 – การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่13
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อที่ใส่กรวยวงรี  – การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยปีกสามเหลี่ยมวางสลับ  – การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนนความร้อน
ที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว
 – การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ
ครั้งที่ 16

 

5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
โครงการเรื่องการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
ระหว่างวันที่ 26- 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
2560  –
โครงการใช้งานและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ระหว่างวันที่ 22-23
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2558  –
การตรวจสอบหมอไอน้ำที่เกิดการชำรุด  –  –

 

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชี

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน มีผลบังคับใช้
(วัน เดือน ปี)
ภก.29035 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรควบคุม สภาวิศวกรรม 14/01/2561

 

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การเปลี่ยนการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
  • การกรอกแบบประเมินและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
  •  การอบแห้ง
  •   เทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบด