โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 22 – 24  กุมภาพันธ์  2562  ณ วัดอาจาโรรังสี  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และใฝ่ที่จะกระทำความดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

Translate »