Category: กิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนีบัตรวิชาชีพ ผู็สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนีบัตรวิชาชีพ ผู็สำเร็จการศึกษา ประจำปีก …

Continue reading

Continue reading

ประมวลภาพงานกีฬา SATIT GAME ประจำปี 2561

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา  ดำเนินโครงการ ระหว่ …

Continue reading

Continue reading

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางสถานศึกษาคุณ …

Continue reading

Continue reading

โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสนับส …

Continue reading

Continue reading

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 1

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดำเนินกิจกรรม …

Continue reading

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET  เนินโครงการเมื่ …

Continue reading

Continue reading

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการปร …

Continue reading

Continue reading

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558

เช้าวันนี้ (13 ส.ค. 58) เวลา 08.00 น. ณ ห้องค้ำคูณ 4 ชั …

Continue reading

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวก …

Continue reading

Continue reading

Translate »