พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษา ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณผู้บริหาร และคณาจารย์และผู้ปกครองนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »